Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu eshop.bioplant.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním ovocia, farmárskych výrobkov a ostatných produktov dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho(zákazníka).

1.1 Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.bioplant.sk:

Bioplant s.r.o.

Ostratice 333

956 34 Ostratice

IČO: 3141932

DIČ: 2020388392

IČ DPH: SK2020388392

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:  36728/R

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Pri fyzických osobách je podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

1.3 Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu eshop.bioplant.sk.

1.4 Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu eshop.bioplant.sk. Kupujúci objednáva tovar správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci informáciu o objednávke. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

2.2. Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, okres, PSČ)
 • telefónne číslo a email
 • presný názov tovaru
 • počet kusov, kilogramov, z každej položky tovaru
 • spôsob úhrady za tovar (dobierka, platba kartou, bankovým prevodom)
 • spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriérska služba, osobný odber)
 • objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: IČO (a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti), fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa doručenia)

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Kupujúci má právo bezplatne a bez udania dôvodu stornovať objednávku najneskôr jeden deň pred odoslaním tovaru, a to telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

2.4. V prípade, ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

2.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

3.1. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia pre nákup v internetovom obchode eshop.bioplant.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a dostupnosti tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

3.2. Kupujúci môže uhradiť platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Platobnou kartou online
 • prevodom na účet predávajúceho (tovar bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho)
 • dobierkou (platba kuriérskej spoločnosti pri preberaní tovaru)

DODACIE PODMIENKY

4.1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu vlastným šoférom predávajúceho alebo kuriérskou službou. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške, v akej sú uvedené pri objednávke tovaru na eshop.bioplant.sk

4.2. Ceny poštovného:

Kuriér Slovensko

Váha zásielky (kg)

Cena s DPH (€)

0 - 10

5,00

10 - 15

7,00

15 - 20

8,00

20 - 30

11,00

30 - 40

15,00

40 - 50

18,00

 

4.3. Vo všeobecnosti, pri objednaní trvanlivých potravín ktoré nepodliehajú skaze a kuriérska spoločnosť je ochotná ich akceptovať, je termín dodania tovaru do 3 dní. Ak objednávka obsahuje čerstvé ovocie ktoré posielame vlastným autom je termín dodávky tovaru do 15 dní od dátumu prijatia objednávky, kvôli plánovaniu rozvozov. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

4.4. Kupujúci bude oboznámený o presnom termíne dodania telefonicky alebo emailom.

4.5. V prípade záujmu môže kupujúci požiadať (telefonicky alebo emailom) o osobný odber tovaru na adrese predávajúceho.

PREBERANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014.

6.2. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 6.1 a 7.1. pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rovnako spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

6.3. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť na vlastné náklady riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

6.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar, v lehote 14 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou, ak kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nemá otvorený bankový účet.

6.5. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 6.2. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

6.6 Pre odstúpenie od zmluvy použite formulár na strane 9., ktorá je súčasťou tohto dokumentu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: eshop@bioplant.sk . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

7.1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak bol predmetom zmluvy nákup čerstvého ovocia a tovaru podliehajúcemu rýchlej kazivosti, lehota na odstúpenie od zmluvy je 24 hodín od prevzatia tovaru.

7.2. Tovar musí byť nepoškodený a nepoužívaný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a darčekom, ak bol k objednávke pribalený.

7.3. Na obale každého produktu je viditeľne vyznačená záručná doba, dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorému ešte neuplynula záručná doba, dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

7.4. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR – Ochrana spotrebiteľa:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

7.5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

7.6. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na nápravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a nápravu u výrobcu.

7.7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

7.8. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

8.1. Práva a povinnosti dotknutej osoby:

 • zákazník spoločnosti Bioplant s.r.o.  – dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “dotknutá osoba“), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje
 • dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny
 • dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke
 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
  b) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
  c) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  e) likvidáciu jej osobných údajov
 • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia
 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti

Dňa 29.4.2020

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár. 

Predávajúci *: 

 • Bioplant s.r.o., IČO: 31419321, Ostratice 333, 95634, Ostratice  telefón: +421 38 7688 415, email: eshop@bioplant.sk 

Kupujúci (spotrebiteľ **): 

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby: 

 • Číslo faktúry:______________________________________________________________ 
 • Popis tovaru/služby: ________________________________________________________ 
 • Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________ 
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________ 
 • Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________ 
 • Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________ 
 • Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________ 

Dátum ___________________ Podpis ____________________ 

*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry. ** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.